Foto bij 12

Hoop op God

In juli en augustus hebben we weer een training gedaan voor de leerkrachten van onze basisscholen. Het was een tweedaagse training, waarvan we één dag besteedden aan Bijbelonderwijs. We rustten de leerkrachten toe, zodat ze de Bijbelse boodschap aan de kinderen kunnen overbrengen in de Bijbellessen.  

We begonnen de dag met een lezing over de vijf punten van het Calvinisme. Samengevat ging het over de totale doodstaat van de mens en Gods uitverkiezing. Dit onderwerp werd verzorgd door dominee Zuze, pastoraal werker op ons kinderzorgcentrum in Mkomabasa. De dominee is opgeleid aan de Theologische school van de Reformed Presbyterian Church. 

Zoals gewoonlijk roept het onderwerp uitverkiezing veel vragen op bij de leerkrachten. De meeste leerkrachten zijn niet bekend met de reformatorische leer, maar komen uit meer evangelische kerken waar hen geleerd wordt dat we zelf een keuze voor God kunnen maken. Eén van hen zei tegen de dominee: ‘Waarom zal ik naar de kerk gaan en uit de Bijbel lezen? Als ik niet uitverkoren ben, kom ik er toch niet.’ De dominee reageerde hierop door te zeggen dat God werkt door het gebruik van de genademiddelen. Als we niet in de kerk zijn en niet in Gods Woord lezen, dan wijzen we Zijn genademiddelen af. Dit wordt verwoord in het hoofdstuk 3 en 4 artikel 17 van de Dordtse Leerregels. Evenals God in ons natuurlijk leven het gebruik van de middelen wil zegenen, zo wil Hij het gebruik van de genademiddelen zegenen voor ons geestelijk leven. 

De uitverkiezing is altijd een gevoelig onderwerp. Het is zo belangrijk om hier heel voorzichtig mee om te gaan. Het wordt zo vaak als een struikelblok ervaren, terwijl het onze enige hoop op verlossing is. Als God in ons werkt door Zijn Geest, zal Hij dat ook voleinden. Daarom gaan we hier met onze pastorale werkers ook dieper op in.
Tijdens de tweedaagse trainingen op kantoor bespreken we elke keer een gedeelte van de Dordtse Leerregels. Dat helpt de pastorale werkers om het op de kinderdagcentra weer uit te leggen aan de leerkrachten. 

Verder bespraken we ook hoe we het Evangelie op een eenvoudige manier aan de kinderen kunnen uitleggen. We gebruiken hierbij vijf tekeningen waarin duidelijk wordt gemaakt dat de zondeval een diepe kloof tussen God en de mens heeft gemaakt en dat die kloof alleen maar overbrugd kan worden door het geloof in de Heere Jezus, wat de Heilige Geest in ons kan werken. De leerkrachten kunnen steeds terugverwijzen naar de tekeningen als ze een Bijbelverhaal vertellen. 

Inmiddels heb ik alle zes basisscholen op onze kinderzorgcentra weer bezocht en van de kleutergroepen tot en met klas 5 de Bijbellessen bijgewoond. Het is mooi om vooruitgang te zien bij de leerkrachten, in hoe ze de Bijbelles voorbereiden en vertellen. Dat geeft hoop! We lezen in Psalm 78 dat we Gods sterkte en Zijn grote daden moeten vertellen aan onze kinderen. “Dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.”Dan hebben ze echt vaste grond onder hun voeten!

Blog Bep Klok 

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact