8. 9. Foto bij interview Bart 1

Gedragsregels

Stimuleren van positief gedrag op school 
Te laat komen, spijbelen, of kinderen die afhaken van school. Ons team in Malawi heeft er bijna dagelijks mee te maken. Met het team is daarom besloten het beleid en de procedures hierop aan te passen. We hopen dat dit ertoe bijdraagt dat kinderen Gods Woord horen, straks met een diploma van school gaan en zicht krijgen op toekomst. Met programmamanager Bart spreken we over de nieuwe procedure. 

  

Als programmateam lopen we er echt tegenaan: kinderen die plotseling uit het programma worden gezet, terwijl er, achteraf gezien, al veel langere tijd gedragsproblemen spelen. Dat is ontzettend pijnlijk om mee te maken. Met elkaar hebben we gezegd: hoe kunnen we problemen eerder signaleren en uitval voorkomen? Als je alleen actie onderneemt op het moment dat het écht fout gaat, of de leerling op het punt staat om af te haken, dan ben je te laat.  

Wat hoop je dat de nieuwe procedure voor de kinderen oplevert? 
Wat ik vooral hoop, is dat in veel eerder stadium zichtbaar wordt welke kinderen extra aandacht nodig hebben. Je wilt eerder samen kijken naar wat er nodig is om een kind op een goede manier te helpen, zodat elk kind een eerlijke kans krijgt om zijn of haar gedrag te verbeteren. Daarnaast hoop ik dat verzorgers zich meer betrokken en gesteund voelen en hun verantwoordelijkheid als opvoeder hierin nemen. Ik hoop dat kinderen hierdoor meer aanwezig zijn op school en op de zondagsschool.  

Hoe ziet de nieuwe procedure eruit? 
Bij lichte overtredingen, zoals te laat komen, krijgen kinderen een waarschuwing en bij zwaardere overtredingen zoals een kleine diefstal, een tijdelijke schorsing. Naarmate je verder komt in de procedure, zijn er meer momenten dat er met het kind gepraat wordt. We kijken of we door middel van coaching het kind weer op de goede weg kunnen helpen. Als dat niet helpt, of bij zwaardere overtredingen, betrekken we het dorpshoofd, een sociaal werker en/of de kinderbescherming bij het kind en het gezin om te kijken of zij hen kunnen motiveren tot gedragsverandering en/of dat er misschien nog andere oorzaken zijn die wij over het hoofd hebben gezien. Zij kijken daarbij ook echt naar de thuissituatie.  

Waarin verschilt de nieuwe procedure van de eerdere gedragsregels? 
Voorheen had elk kinderzorgcentrum haar eigen gedragsregels die ze hanteerden. Er waren wel wat basale regels, die niet altijd werden nageleefd. Toen hebben we gezegd: laten we op basis van wat er al aan gedragsregels is, tot een procedure komen die voor iedereen in de organisatie werkbaar is. Van het onderwijzend- en ondersteunend personeel op de kinderzorgcentra tot aan het beleid en management.  

Hoe hebben jullie dat aangepakt? 
We hebben eerst de bestaande gedragsregels op papier gezet en onderscheid gemaakt tussen lichte-, middelmatige- en zware overtredingen. Vervolgens hebben we vanuit alle lagen in de organisatie input en feedback gevraagd. Per soort overtreding hebben we gekeken naar een passende verandering. De medewerkers vonden het mooi om hierin mee te denken. Je merkte in de gesprekken dat er heel verschillend werd gedacht over wanneer welke maatregel toegepast kan worden. Zo vinden sommige medewerkers bijvoorbeeld dat bij afwezigheid van een kind pas bij het tweede lesuur een waarschuwing gegeven moet worden in plaats van bij het eerste lesuur.  

Hoe is het voor de medewerkers om met de nieuwe procedure te werken? 
Je merkt dat de medewerkers zich verantwoordelijk voelen. Tegelijkertijd vinden ze het pittig. Zij moeten de boodschap uitdragen binnen de lokale gemeenschap. Dat valt in deze cultuur niet altijd mee. Er kan druk ontstaan vanuit de gemeenschap. Het vraagt veel van de medewerkers om volgens deze procedure te werken. Neem de zondagsschool. Als een kind te laat komt, is het nu de regel dat het kind geen biscuit en limonade krijgt. Je kan het verkeerde gedrag door de vingers zien en het kind toch biscuit en limonade geven. Dan geef je het kind het signaal dat te laat komen geen probleem is. Maar nog erger is dat je het kind onthoudt van de gelegenheid dat de Heere tot het kind speekt. We proberen vooral uit te stralen dat de regels niet hard zijn, maar dat het voluit Bijbels is en juist een zaak is vanuit het hart en de liefde.

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact