Toerusting pastorale werkers

 25 oktober 2021

In mijn vorige blog vertelde ik dat er een vergadering met de zes pastorale werkers van onze centra op de planning stond. Die heeft inmiddels plaats gevonden. Het was een goede vergadering en er was een open sfeer. Eén van de pastorale werkers deed een meditatie over Deuteronomium 6: 1-10. Hij wees ons erop dat de Heere ons geboden heeft om onze kinderen te onderwijzen uit Gods Woord. Dat we met hen over de Heere moeten spreken in elke gelegenheid die zich voordoet. Dit is niet alleen de opdracht voor de ouders, maar ook voor de pastorale werkers, omdat zij eigenlijk de vaderfiguur zijn voor de kinderen uit ons programma, die meestal geen vader meer hebben. Het is zo belangrijk om de kinderen te leren uit Gods Woord nu ze nog jong zijn. In afhankelijkheid van de hulp van de Heilige Geest, hopen en bidden we dat ze, als ze ouder worden, daarvan niet zullen afwijken (Spreuken 22:16).

Ook benadrukte hij dat we als pastorale werkers zo’n grote verantwoordelijkheid hebben. We zullen eens verantwoording af moeten leggen voor de Heere hoe we met de zielen van de kinderen zijn omgegaan. Na de meditatie gingen we met elkaar nadenken over onze missie. Wat willen we bereiken?

Eerst schreven de pastorale werkers voor zichzelf op wat hun missie was. Daarna probeerden we samen in één zin onze missie weer te geven. Het was een mooi moment. Zes verschillende personen kwamen samen tot één missie: We moeten de kinderen onderwijzen uit Gods Woord, opdat ze door het geloof mogen komen tot de Heere Jezus en als gelovige Christenen mogen opgroeien. Zes verschillende mannen, met verschillende karakters en verschillende gaven, maar met hetzelfde doel. Verder ging het over de taken en verantwoordelijkheden van de pastorale werkers. Daar bleek nogal wat verschil in te zitten. Het was goed om met elkaar na te denken over de verschillende taken die ze nu hebben, zodat we een heldere taakomschrijving kunnen maken voor hen. Ook was er ruimte om de problemen, waar de pastorale werkers tegenaan lopen, met elkaar te delen. Het is belangrijk om te weten wat er speelt op de centra, zodat we daar op de goede manier mee om kunnen gaan. We zijn dankbaar voor deze eerste bijeenkomst met onze pastorale werkers. Het plan is om elke twee maanden op deze manier samen te komen.

Verder ga ik de centra langs om te zien hoe het op het werkveld gaat. Al kijkend, pratend en luisterend merk ik wel dat er heel wat verbeterpunten zijn. Dus werk genoeg!

Ik ben heel blij met pastor Tsegula, die zelf het initiatief genomen heeft om zijn collega’s te helpen bij het leiden van de Bijbelstudie over de Heidelbergse Catechismus. Hij reist met openbaar vervoer van centrum naar centrum en woont de Bijbelstudies bij en geeft, waar nodig, advies. Dit wordt echt gewaardeerd door zijn collega’s en het neemt mij werk uit handen. In de toekomst willen we meer doen met collegiale visitaties, waarbij de pastorale werkers van elkaars kwaliteiten kunnen leren. We hebben alle pastorale werkers een preek van ds. J.C. Ryle meegegeven over ‘Onze ziel’. Het is een ernstige en indringende preek over de waarde van onze onsterfelijke ziel. Een ziel met een begin, maar geen einde. Een ziel voor een eeuwigheid geschapen. Waar zal onze eeuwige bestemming zijn? Ik hoop en bid dat de Heere ons allen van de ernst hiervan wil doordringen.

Ik ben ervan overtuigd dat het gebed van het thuisfront onmisbaar is. James Frazer, een zendeling in China begin 1900 schreef eens naar zijn thuisfront: “Als de rivieren plotseling toenemen in kracht en in de verschroeide laaglanden een overvloed van water brengen, duidt dat op het smelten van de sneeuw op grote hoogte. Het kan dan geregend hebben in de bergen…” Hij bedoelde met dat beeld te zeggen dat als hij mocht zien dat dorre, onvruchtbare zondaarsharten tot een levend geloof in de Heere Jezus kwamen, dat hij wist dat er op het thuisfront ernstig gebeden werd voor een zegen op zijn werk. Zo hoop ik ook dat er veel gebed mag zijn voor de onmisbare zegen van de Heere op het werk dat hier in Malawi mag gebeuren.
 

Hartelijke groet,
Bep

TIMOTHEOS LOGO


IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos
BIC: RABONL2U
RSIN/ANBI: 850882990
KvK: 53445392

Stichting Timotheos
t.a.v. mw. J.G. Bos-Klaassen
Galileïlaan 23D
6716 BP Ede
Email: secretariaat@timotheos.nl

Magazine
Vacatures
Contact

Bestuur Stichting Timotheos
t.a.v. dhr. N. Verdouw (secretaris)
p/a Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Email: secretaris@timotheos.nl
Telefoon: 0182-516754

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact voorlichting

Marijke de Wit - Bakker (voorlichter)
Email: mdewitbakker@timotheos.nl
Telefoon: 06-12363723

Gerda van Arnhem-Gerritsen (voorlichter)
Email: gvanarnhem@timotheos.nl
Telefoon: 06-19318847

Bart Lodder (voorlichter/fondsenwerver)
Email: bartlodder@timotheos.nl
Telefoon: 06-34912817

Aanmelden
Contact

Help mee!

Rekeningnummer NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Specifieke Doeleinden:
- Word donateur vanaf € 5 per jaar
- Help mee d.m.v. maandelijkse adoptie
- Steun een specifiek project

© Copyright Timotheos              webdesign Treffend en Co              Privacyverklaring